כללי

  1. מדיניות הפרטיות באתר eios Jewelry.
  2. מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר ל eios Jewelry על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי eios Jewelry  במסגרת השימוש באתר.
  3. המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
  4. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפיה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשרת המשתמשת כי קראה את תנאים אלה והיא מסכימה לאמור בהם. 

איסוף מידע

. eios Jewelry עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות משתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם. מידע זה הכולל בין היתר שם, כתובת, דוא"ל, טלפון ופרטי התקשרות נוספים הרשומים בטופס הזמנה הנמסר על ידי המשתמשת לצרכים שונים (כגון רכישה באמצעות האתר, רישום למועדון לקוחות eios Jewelry,  רישום לצפייה בתוכן, פניה למוקד שירות לקוחות וכיו"ב). יצוין כי במהלך הצפייה והשימוש באתר ישנם תכנים ו/או שירותים שונים אשר הצפייה ו/או השימוש בהם דורשים לעתים הליך רישום, לרבות רישום למועדון לקוחות eios Jewelry,  במסגרתו ייתכן והמשתמשת תידרש למסור פרטים אישיים תחליט אחרת במועד. מובהר כי המשתמשים אינם מחויבים (על פי חוק או אחרת) למסור פרטים אלה או פרטים אחרים כלשהם לחברה אולם ייתכן כי אי מסירתם יגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או חלקו (לרבות לצורך ביצוע פעולות במסגרת מועדון לקוחות (eios Jewelry.

בנוסף, מידע הנאסף כתוצאה משימוש ו/או  גלישה באתר כמו סוג הדפדפן בו משתמשת הגולשת באתר, כתובת IP של הגולש, אתרים ותכנים מועדפים על הגולש ועוד. לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון קוקיות ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על המשתמשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמשת, שיפור השירות למשתמשים, שיפור מוצרי החברה, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמשת אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמשת, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם המותג אינו אחראי ו/או שולט על האמור ועל משתמשת המעוניינת לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמשת. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת הקוקיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו.

המותג רשאי לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל בכל אופן ודרך ולכל תקופה שיבחר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר כי eios Jewelry עשוי לאסוף הן מידע אישי של משתמשות והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. בנוסף מובהר כי eios Jewelry רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.

 יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמת הלקוחה וברצונה ולא חלה עליה כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע מטעמה והינה רשאית שלא למלא את טופס המיועד למידע כאמור ו/או חלקו (אולם, כאמור, קיימים פרטים שמסירתם הינה תנאי לצפייה ולשימור בתוכן האתר – לרבות לצורך ביצוע פעולות במסגרת מועדון לקוחות eios Jewelry  ).

יובהר כי הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת של המידע באתר מפני חדירה של גורמים עיונים ו/או חשיפה של המידע באתר על ידי פעולות אחרות המנוגדות לדין. ככל שצד שלישי יחדור לאתר ו/או יעשה שימוש במידע בכל דרך אחרת, לרבות במקרים המהווים "כוח עליון", לא תהייה למשתמשת כל טענה ו/או תביעה נגד הנהלת האתר. 

כל המידע שנאסף על ידי האתר יישמר בידי האתר לצרכים המפורטים לעיל, ולא יימסר לצדדים שלישיים כלשהם.

 

מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, כי הנהלת האתר רשאית להמחות את התחייבויותיה (אם וככל שיש או יהיו כאלה) ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל דרך בה תמצא לנכון. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמשת שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר. עשיית שימוש באתר זה מהווה הסכמה לכך מראש.

האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתנו או באחריותנו ועל המשתמשת לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין. 

 

שליחת עדכונים ומידע פרסומי

שימוש והזנת מידע באתר על ידי המשתמשת במסגרת הליך ההרשמה למועדון לקוחות eios Jewelry ו/או במסגרת רכישה באמצעות האתר ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמשת מאשרת ל eios Jewelry להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידי המותג (להלן – "מאגר המידע") וכן מאשרת המשתמשת כי eios Jewelry  תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסרה שימוש לצורך דיוור באמצעות דואר אלקטרוני, טלפון נייד, הודעות MMS, SMS, וכיו“ב של כל מידע הנוגע לeios Jewelry  , למוצריו, להטבות הניתנות על ידו (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים), פרסומים שונים, עדכונים, תוכן שיווקי וכיו"ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמשת ולא יזכה את המשתמשת בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.

המשתמשת רשאית לבטל הסכמתה זו בכל עת על ידי מתן הודעה בכתב על כך למותג באמצעות דואר אלקטרוני   eiosbyeinat@gmail.com והמותג יפעל בהתאם להודעת המשתמשת, תוך 7  ימי עסקים מעת שהתקבלה אצלה ההודעה כאמור. מובהר כי כל עוד לא התקבלה אצל eios Jewelry   בקשה להסרה מהמאגר ו/או הדיוור כאמור, אין eios Jewelry   בודק את עדכניות ונכונות הפרטים שנמסרו על ידי המשתמשת ו/או הרלבנטיות בדיוור חומר פרסומי כלשהו לאותו משתמשת והיא תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שנאספו בהתאם לשיקול דעתה כאמור במסמך זה לעיל.

שרת

יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה אנו נאסוף, נעבד ונשתמש במידע אודות הגולשים אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.